Бодит чадвар : Монгол бичгийн нэгж хичээлийн агуулгын тогтолцоо YII анги

Монгол бичгийн нэгж хичээлийн агуулгын тогтолцоо YII анги 2012-2013

Нэгж сэдэв

Агуулгын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг

Хүлээгдэж буй үр дүн

Унших чадвар

Бичих чадвар

Зөв бичих зүй

Эгшиг үсэг 5 цаг

Монгол бичгийн үсгийн үндсэн махбодыг таних эгшиг үсгийг нүдлэн тогтоох

Монгол бичгийн үсгийн үндсэн махбодыг зурах эгшиг үсгийг зөв бичих

зурлага бичлэгийн горимыг зөв эзэмших

сурах бичгийн 16-30-р хуудсанд байгаа үгсийг зөв дуудан унших түгээмэл үгсийг зөв бичих

на, ма, ла, ба, ра- ийн төрлийн үсэг

9 цаг

Энэ,унь,үнэн,үнэ,ном,мөн, миний, ам, эм, мал, аав, морь, ам бүл, олон, миний нэр, гм үгс болон нэм-, мана-,ань-, уна-,ор-,амар-, ир-, ор-,ол, барь-,ав-,нор-, бол-, гм үйл язгуурыг –на, -ла, -в нөхцөлүүдээр хувилсныг зөв таних унших

-Үг өгүүлбэрийг монгол бичгээр хичээнгүй сайхан хуулан бичих

-Энэ,унь,үнэн,үнэ,ном,миний, мөн,ам,эм,мал,аав,морь,ам бүл, олон, миний нэр, гм үгс болон нэм-, мана-,ань-, уна-,ор-,амар-, ир-, ор-,ол, барь-,ав-,нор-,бол-,гм үйл язгуурыг –на, -ла, -в нөхцөлүүдээр хувилгаж зөв бичих

Үл үг хувилгах “–на, -в”-г зөв залган бичих

ЗТЯ, ХТЯ-ын нөхцөлийг салангид бичих

Унших бичих дадлага 4 цаг

Дармал бичмэл эхийг харьцуулан таньж унших, бөмбөр, балбах, Болормаа, өвөл, өглөө, алба, бор,гм үгсийг зөв унших

23,28,31, 33-р хуудсанд бйагаа жижиг эхүүдийг түгдрэлгүй унших

-Монгол бичгээр хичээнгүй сайхан хуулан бичих

24 32 33-р хуудсанд байгаа өгүүлбэрүүдийг монгол бичигт буулгах

бөмбөр, балбах, Болормаа, өвөл, өглөө, алба, бор,гм үгсийг зөв бичих

барь- бол- үйл язгуурыг нөхцөлүүдээр зөв хувилган бичих

-хамаатуулах нөхцөлийг саланги бичих,

Энэ загварт тооцоолсон 34 үгийг шууд уншдаг болсон байх, мөн зөв бичдэг болсон байх

са, да-ийн төрлийн үсэг

5 цаг

Мөс, ус, сам,үс,улс, сав, сансар, самбар, самар дүрэм, өдөр,удам, алдар, элдэв, эрдэм,бодол,амар мэнд, гм үгс болон бос, нис, өс, сонс, сур,бод, бард, од, мэд, сана гм үйлүүд дээрх 3-аас гадна –даг нөхцөлөөр хувилсныг зөв таних, унших

Мөс, ус, сам,үс,улс,сансар, самбар, сав, самар,дүрэм, өдөр,удам, алдар, элдэв, эрдэм,бодол,амар мэнд, гм үгс болон бос, нис, өс, сонс,сур,бод,бард, од, мэд, сана гм үйлүүд дээрх 3-аас гадна –даг нөхцөлөөр хувилгаж зөв бичих

-ийг, -ийн нөхцөлөөс гадна -д, нөхцөлийг салангид бичих, -аар нөхцөлийг мөн таньж салангид бичих

39-41-р хуудсанд байгаа үг, өгүүлбэрийг зөв дуудан унших, түгээмэл үгсийг зөв бичих

Га-ийн төрлийн үсэг, урт эгшиг, “нг” их энхлэг, 6 цаг

Га гэ үсэг бүхий үгсийг ялган таньж унших, урт эгшиг бүхий үгсийг зөв зааглан унших, үгийн утгыг сайн таних

47-р хуудасны төгсгөлд байгаа “нг” их инхлэгтэй үгсийг зөв унших

Ураг садан араг савар, алаг морь ням гараг, эрдэм билиг, сум баг, гэр, хэрэг гал, гар, сургууль,сонин мэдээ, оргил, дээд,үлгэр домог, элбэг, дүү, адуу, тэмээ, гарын саван, гэрийн үүд, ингэ, солонго, мянган адуу,анги танхим, ангир, монгол мөнгө,гм дуудлага бичлэг зөрүүгүй үгсийг нүдлэн тогтоож бичиж дадах

Урт хос эгшигтэй үгийг түүж бичих

47-р хуудасны төгсгөлд байгаа “нг” их инхлэгтэй үгсийг зөв унших

Урт эгшгийн бүтцийг тогтоож зөв дуудах, бичих (эмээл, нүүдэл, ямаа, эмээл, үүсэл, галуу, бороо, дүү, уурга, сүү, дулаан, сүү гм үгс болон 45-р хуудсанд байгаа урт богино эгшиг тэй үгсийг харь цуулан уншиж бичиж сурсан байх )

42-47р хуудсанд байгаа эдгээр 40 орчим үгийг зөв уншиж бичиж сурсан байх

“ха”-ийн төрлийн үсэг Хос эгшиг

6 цаг

Хов, худал, ховдог,хүн, хулгай, хувь, хамаг, хөдлөх, хэлэх,хүсэл,хүлэг, хадаг, хэд, хүнд, хялбар, хавар, ховор, хувь сэтгэл, хонх,дэлхий,гм түгээмэл үгс болон сурах бичигт байгаа хос эгшигтэй үгсийг зөв дуудан унших

Өмнөх уншиж сурсан үгсийг бичихдээ зөв бичих, хуулан бичих, нүдлэн тогтоох

50-р хуудсанд байгаа “ха” толгой бүхий үг хэллэгийгнэг удаагийн уншилтаар хуулан бичих

“х” гийгүүлэгч үе, үгийн эцэст заавал эгшигтэй ордгийг мэдэх,

Хос эгшгийн нийлэмжийг мэдэж зөв унших бичих

49-52р хуудсанд байгаа үг хэллэг өгүүлбэрийг зөв уншиж бичиж сурах

Унших бичих дадлага 4 цаг

Өмнө үзсэн үсэг бүхий үгсийг холбоо үг, өгүүлбэрийн түвшинд зөв дуудан унших, уншсанаа тайлбарлах

Эгшиг болон дээрх 10 гийгүүлэгчийг таньж зөв бичих, үсэг бүрээр зөв бичиж сурсан байх үгсийг холбоо үг, өгүүлбэрийн түвшинд хуулан бичихдээ алдаагүй бичих, дуудлага бичлэг нь зөрүүүгүй үгсийг цээжээр алдаагүй бичих

Урт ба хос эгшиг, зарим гийгүүлэгч үсгийн бичлэгийн онцлог ХТЯ, ЗТЯ, -д нөхцөл зэргийг зөв унших бичих

Энэ загварт тооцоолсон 120 орчим үгийг зөв унших, холбоо үг өгүүлбэрийн түвшинд зөв бичих

Та, ца-ийн төрлийн үсэг

5 цаг

“Тал нутаг”, “Цасны улирал” эхүүд болон 54,57-р хуудсанд байгаа холбоо үгийг зөв дуудан унших,

54,57-р хуудсанд байгаа холбоо үгийг зөв бичих, эхүүдийг алдаагүй хуулан бичих

“т” –ээр төгссөн үг нь ямагт эгшигтэй бичигддэгийг –т, -тай4, олон тооны нөхцөл, онцлох утгатай –ч нөхцөлийг зөв унших бичих

Өмнөх 2 эхийн аль ч хэсгээс сонгон зөв уншдаг байх, холбоо үгийг зөв бичдэг байх

За (жа), йа ша -ийн төрлийн үсэг 5 цаг

“Залхуу”, ”Бэлэг” “Түүвэр өгүүлбэр”, эхүүд 62, 65, 68, 69-р хуудсанд байгаа холбоо, хоршоо үгийг зөв дуудан унших

Эхүүдийг алдаагүй хуулан бичих, холбоо үгийг зөв бичих

“з” “ж” –г ялган таньж унших,-я,-е,-ё- болон ӨОТЯ, хамаатуулах нөхцөлийг давхарлан бичих ёсыг зөв унших, бичих

Өмнөх 3 эхийн аль ч хэсгээс сонгон зөв уншдаг байх, холбоо үгийг зөв бичдэг байх

Унших бичих дадлага 4 цаг

“Ганц эмгэн” “Монгол нохой” эхүүдйин хүрээнд үг хэллэгийг зөв унших, үг хэллэгийн утгыг ойлгон тогтоох, оньсого, зүйр цэцэн үгийг уншиж ойлгох, тогтоох

Эх, өгүүлбэр, хэлц, үг хэллэгийг зөв хуулан бичих , зарим холбоо үг, өгүүлбэрийг зөв бичих

Эхэд бйагаа дэвсгэр үсэг бүхий үгийг түүвэрлэн хувилгаж бичих

Зөв унших, алдаагүй хуулан бичих, үг хувилгах

Гадаад үгэнд ордог үсгүүд 4 цаг

Гадаад үгэнд ордог 9 үсгийг таньж эдгээр үсэг орсон үг хэллэг, өгүүлбэрийг көв дуудан унших

Түүвэр өгүүлбэр”, “Кофе”,”Монголын сумочид”, зэрэг сурах бичигт бйагаа эхүүдийг уншаад зөв хуулан бичих

Гадаад үгэнд орсон үсгийг зөв дуудан унших, бичих

Зөв унших, зөв хуулан бичих, шадаад үгийг зөв бичих,унших

Унших бичих дасгал 4 цаг

“Аав хүү хоёр”, “хүний нэр” монгол наадам эхүүдийг уншиж ойлгох, асуултанд зөв хариулах

Сонгож авсан үг хэллэг, өгүүлбэрийг зөв бичих

Долоон гарагийн нэрийг зөв бичих

Хатуу зөөлөн дэвсгэр үсгийг зөв бичих ТЯ-ын нөхцөлүүдийг зөв дагуулан бичих

Х-102,103,104-т байгаа эхийн онцолсон үгсийг зөв бичих 96-120-р хуудсанд байгаа эхүүдийг зөв унших

Нэр үгийн хувилал (олон тоо, тя, хамаатуулах) 5 цаг

125-132,139, 141,143,145, 149,150-р хуудасны эхүүдийг ямар ч тохиолдолд зөв уншиж, утгыг ойлгох

Амьтны нэрс/124х/ “Учир шалтгаан” /126х/ 4 мөрт/127х/ “хөгжилтэй яриа” /131х/ “Өвлийн өдөр богино”/128х/ зөв бичих

Нэрийн нөхцөлүүдийг зөв дагуулан бичих зөв унших

Нэрийн хувилалтай үгсийг алдаагүй бичих “бичих” хэсэгт байгаа эхүүдийг алдаагүй бичих

Унших бичих дасгал 4 цаг

158-173р хуудсанд байгаа эхүүдийг зөв уншиж ойлгох

Эхүүдийг зөв бичих, хамаатуулах нөхцөл болон бусад дагавар нөхцөлийг зөв бичих

Дэвсгэр үсэг, нэрийн нөхцөлүүдийг зөв бичих

Зөв унших бичих чадвар эзэмшсэн бйах

start=-49 , cViewSize=50 , cPageCount=1

1 сэтгэгдэл:

null
otgonjargal (зочин)

хэрэгтэй зүйлс байна

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)