Бодит чадвар : 2012 оны ерөнхий шалгалт

2012 оны ерөнхий шалгалт

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН

ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН

А. Ерөнхий мэдээлэл.

Улсын хэмжээнд ерөнхий шалгалтад хамрагдсан шалгуулагчийн тоо хичээл бүрээр янз бүр (хүснэгт №1) байгаа ба нийт 182147 сурагч бүртгүүлснээс 175550 сурагч буюу 96,3 хувь нь шалгалтад хамрагдсан байна. Үүнээс математикийн хичээлээр 20,34, англи хэлний хичээлээр 17,23, нийгмийн тухай мэдлэг хичээлээр 16,11 хувь нь сонгосон буюу хамгийн олон суралцагч энэ гурван хичээлээр шалгалт өгсөн байна.

Хүснэгт -1 Шалгалтад хамрагдсан сурагч

Хичээл

Бүртгүүлсэн

Шалгалтанд орсон

Математик

36925

35713

Англи хэл

31322

30247

Нийгмийн тухай мэдлэг

29290

28276

Физик

24190

23393

Монгол хэл

19327

18596

Хими

12595

12091

Биологи

12136

11738

Газар зүй

8208

7829

Монгол улсын түүх

4573

4298

Орос хэл

3581

3369


182147

175550

Ерөнхий шалгалтын хэмжээст оноо хичээл бүрээр улс, хот, хөдөөгийн гэсэн түвшнээр авч үзвэл хамгийн өндөр хэмжээст оноо (515) хотын монгол хэлний хичээлээр, харин хамгийн бага хэмжээст оноо (487) хөдөөгийн англи хэл, орос хэлний хичээлээр тус тус байна.

Хүснэгт -2 хэмжээст оноо

хичээл

улс

хот

хөдөө

Монгол хэл

499

515

490

Орос хэл

502

514

487

Англи хэл

499

513

487

Газар зүй

500

508

495

Биологи

500

507

496

Математик

500

505

496

Хими

500

503

497

Физик

499

502

498

Нийгмийн тухай мэдлэг

499

500

499

Монгол улсын түүх

500

493

509

Улсын түвшний хэмжээст оноог сүүлийн хоёр жилээр харьцуулж үзэхэд 499- 500, 500- 502-ын хоорнод хэлбэлзэлтэй байгаа нь ерөнхийдөө тогтвортой үзүүлэлт юм.

Харин хотын түвшинд хичээл бүрээр харьцуулахад -4 өөс 12 –ын хооронд хэлбэлзэлтэй байна. Улсын дунджийг хотынхтой харьцуулахад: хүснэгт -3 “3 түвшний харьцуулалт”

Хичээл

Улс

хот

Монголын түүхийн хичээлээс бусад хичээлийн хэмжээст оноо 1-16 оноогоор илүү байна. Энэ нь сурагчдын мэдлэг чадварын түвшин улсын дунджаас дээгүүр байгааг харуулж байна.

хөдөө

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Математик

499

500

503

505

497

496

Монгол хэл

500

499

502

515

498

490

Нийгмийн тухай мэдлэг

500

499

506

500

494

499

Англи хэл

499

499

514

513

485

487

Орос хэл

500

502

522

514

477

487

Газар зүй

499

500

494

508

502

495

Физик

500

499

500

502

499

498

Биологи

500

500

506

507

496

496

Хими

500

500

502

503

498

497

Монгол улсын түүх

499

500

497

493

504

509

Баганхангай дүүргийн хувьд хотын дунджаас дээгүүр оноо байхгүй орос хэл, биологийн хичээлийн хувьд хэт доогуур буюу 389-420 оноо авсан нь хамгийн муу үзүүлэлт байна.

Математик хичээлээр БХД, ХУД, СХД, НД,

монгол хэл хичээлээр БХД,

НТ мэдлэг хичээлээр БХД, ХУД, НД,

англи хэл хичээлээр БХ, ХУД, СХД, БН, НД,

орос хэл хичээлээр БХД, ХУД, СХД, БНД,НД, газарзүй хичээлээр БХ, СХД,

физик хичээлээр БХ, ХУ, СХ,НД,

биологи хичээлээр БХ, ХУ, СХ, НД

хими хичээлээр БХ, ХУ, НД

МУ-ын түүх хичээлээр БХ,СХ,НД –үүд тус тус нийслэлийн хэмжээс онооноос доогуур байгаа нь анхаарах асуудал болж байна. Хүснэгт -4 хичээл бүрээр дүүргүүдийн хэмжээст оноо

хот 2011 2012

БХД

ХУД

ЧД

БГД

БЗД

СХД

СБД

БНД

НД

Математик 503 505

495

491

507

510

515

487

531

523

477

Монгол хэл 502 515

471

512

529

516

514

512

519

517

510

НТ мэдлэг 506 500

458

485

516

514

503

495

513

496

482

Англи хэл 514 513

451

496

520

520

517

490

549

498

478

Орос хэл 522 514

389

469

535

528

524

468

562

477

446

Газар зүй 494 508

490

504

517

525

511

492

510

512

506

Физик 500 502

479

493

508

503

511

486

524

533

492

Биологи 506 507

420

487

522

520

517

497

514

524

489

Хими 502 503

453

492

510

520

519

500

506

520

465

МУ-ын түүх 497 493

468

487

513

496

495

488

492

495

486

Харин математик хичээлээр ЧД, БГД БЗД СБД БНД

монгол хэлний хичээлээр ЧД, БГД, СБД, БНД

НТ мэдлэг хичээлээр ЧД, БГД СБД

орос хэл хичээлээр ЧД, БГД, СБД, БЗД

англи хэл хичээлээр СБД, ЧД,БГ БЗ

физик хичээлээр БНД, ЧД, БЗД, СБ

биологи хичээлээр ЧД, БГД,БЗ,СБД БНД тус тус хотын хэмжээст онооноос дээгүүр амжилт үзүүлсэн байна.

Дүүргээр авч үзэхэд Багахангай, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Налайх дүүргүүд бүх хичээлээрээ нийслэлийн дунджаас дээш оноо аваагүй байгаа юм. БЗД, СБ, БН,ЧД,БГ гэсэн 4 дүүрэг илүү өндөр амжилт үзүүлсэн нь харагдаж байна. Хүснэгт -5 дүүргийн хэмжээст оноо төр, төрийн

бусыг нэгтгэсэн байдал

БХД

ХУД

ЧД

БГД

БЗД

СХД

СБД

БНД

НД

Математик

495

491

507

510

515

487

531

523

477

Монгол хэл

471

512

529

516

514

512

519

517

498

НТ мэдлэг

458

485

516

514

503

495

513

496

475

Англи хэл

451

496

520

520

517

490

549

498

478

Орос хэл

389

469

535

528

524

468

562

477

446

Газар зүй

490

504

517

525

511

492

510

512

506

Физик

479

493

508

503

511

486

524

533

505

Биологи

420

487

522

520

517

497

514

524

489

Хими

453

492

510

520

519

500

506

520

465

МУ-ын түүх

468

487

513

496

495

488

492

495

486


Б.Төрийн өмчийн сургуулийн мэдээлэл.

Хүснэгт -6 Төрийн өмчийн сургуулиудын хэмжээст оноог

дүүрэг бүрээр гаргасан байдал

БХД

ХУД

ЧД

БГД

БЗД

СХД

СБД

БНД

НД

Математик 505

495

490

495

512

487

483

518

522

487

Монгол хэл 515

471

517

516

517

501

506

523

516

498

НТ мэдлэг 500

458

486

511

521

498

491

504

494

475

Англи хэл 513

451

495

503

516

484

480

527

495

478

Орос хэл 514

389

405

426

442

427

461

454

477

297

Газар зүй 508

490

504

511

535

494

491

435

498

513

Физик 502

479

488

503

506

465

482

507

534

505

Биологи 507

420

487

515

519

481

490

464

524

507

Хими 503

453

488

507

526

488

493

451

516

503

МУ-ын түүх 493

468

482

462

512

482

481

491

498

487

Дээрх хоёр судалгаанаас дүгнэхэд төрийн бус өмчинй сургуулиуд нэгдсэн дүнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байгаа бөгөөд харин төрийн өмчийн сургуулиудын дүнг тусад нь авч үзэхэд төрийн бустай нэгдсэн дүнгээс БЗДийн хувьд математик, англи хэл, орос хэл,физик, биологи, химийн хичээлийн хэмжээст оноо , СБД-ийн хувьд англи хэл, орос хэл, газарзүй, биологи, химийн хичээлээр, ЧД, -ийн хувьд 2 хичээлээр тус тус буурсан байна.

Хичээлээр авч үзвэл орос хэлний хичээл 5 дүүрэгт, англи хэлний хичээл 2 дүүрэгт, биологи, химийн хичээлээр 2 дүүрэгт тус тус буурсан байна.


Төрийн өмчийн сургуулиас монгол хэлний хичээлээр хотын хэмжээст онооноос дээгүүр оноо авсан сургуулиуд :

· БГД: 13, 28, 38, 40, 47, 93, Монгени,

· БЗД : 14, 21, 33, 48, 84,97, БЗЦ, АЦС,

· СБД:1, 11, 2, 3, 6, 35, 4, 45, БЭЛС, МОХС, МЭХС, ХБК, ШУТИСийн лицей сургуулиуд

· ХУД: 118, 41, 52,

· СХД: 76, ИЦ-1, ИЦ-2

· ЧД: 17,23, 24, 5, 50,

· БНД : ГГ, БЦ

· НД : байхгүй

Хичээл бүрээр чанартай сургалт явуулж эхний байруудад байгаа сургууль, сургалтын чанарт анхаарах шаардлагатай байгаа сүүлийн 20 сургуулийг тус тус авч үзвэл дараах байдалтай байна.

Монгол хэл дүргээр эрэмбэ

БАЯНГОЛ

93 сургууль

576

13 сургууль

549

47 сургууль

541

28 сургууль

532

38 сургууль

531

40 сургууль

530

Монгени

528

51 сургууль

517

73 сургууль

510

ОУЦС

508

20 сургууль

501

Сэтгэмж

499

ЭӨЦС

499

ЭУЦС

494

19 сургууль

492

113 сургууль

464

БАЯНЗҮРХ

33-р сургууль

551

Баянзүрх ЦС

526

97-р сургууль

525

84-р сургууль

522

Амгалан ЦС

522

48-р сургууль

520

14-р сургууль

511

21-р сургууль

510

88-р сургууль

508

102-р сургууль

507

79-р сургууль

505

92-р сургууль

503

44-р сургууль

502

53-р сургууль

492

111-р сургууль

486

Шавь ЦС

483

87-р сургууль

482

85-р сургууль

469

55-р сургууль

403

СҮХБААТАР

11-р сургууль

659

МОХ, 3-р сургууль

600

Хөгжим бүжгийн коллеж

587

Байгаль-Эх лицей

579

1-р сургууль

557

ШУТИС Математик лицей

556

ШУТИС Гадаад хэл лицей

544

МЭХС

540

ШУТИС Дизайн лицей

523

45-р сургууль

521

3-р сургууль

519

71-р сургууль

518

35-р сургууль

517

58-р сургууль

517

2-р сургууль

514

4-р сургууль

514

6-р сургууль

510

Хөгжим бүжиг

510

31-р сургууль

494

16-р сургууль

488

АЗЭС

472

Спортын дунд сургууль

443

29-р сургууль

348

ХАН-УУЛ

52

560

18

558

114

545

26

537

118

533

БУЦог

532

115

527

75

512

15

505

41

505

Цэцээ гүн ЦС

498

32

497

34

473

10

459

БАГАНУУР


СОНГИНОХАЙРХАН

Ирээдүй ЦС - 2 ахлах

520

Ирээдүй ЦС - 1 ахлах

535

76

540

62

513

106

510

12

510

105

506

9

506

104

499

67

499

74

496

42

496

65

487

107

466

НАЛАЙХ

ЧИНГЭЛТЭЙ

24

593

23

555

5

554

50

534

17

531

37

518

49

517

72

511

39

508

117

501

57

494

61

492

112

405

БАГАХАНГАЙ

Гүн галуутай ЦС

530

Боловсрол ЦС

502Голомт ЦС

511

Эрдмийн оргил ЦС

509

Чандмань

475

Хангай

471

Нийслэлийн хэмжээнд бүх сургуулийг эрэмбэлж үзэхэд

Монгол хэл хотын эрэмбэд

сүүлийн сургуулиуд

85

57

494

86

19 сургууль

492

87

53-р сургууль

492

88

61

492

89

16-р сургууль

488

90

65

487

91

111-р сургууль

486

92

Шавь ЦС

483

93

87-р сургууль

482

94

Чандмань

475

95

34

473

96

АЗЭС

472

97

хангай цогцолбор

471

98

85-р сургууль

469

99

107

466

100

113 сургууль

464

101

10

459

102

Спортын дунд сургууль

443

103

112

405

104

55-р сургууль

403

105

29-р сургууль

348

Монгол хэл хотын эрэмбэд

Эхний сургуулиуд

1

11-р сургууль

659

2

МОХ, 3-р сургууль

600

3

24

593

4

Хөгжим бүжгийн коллеж

587

5

Байгаль-Эх лицей

579

6

93 сургууль

576

7

52

560

8

18

558

9

1-р сургууль

557

10

ШУТИС Математик лицей

556

11

23

555

12

5

554

13

33-р сургууль

551

14

13 сургууль

549

15

114

545

16

ШУТИС Гадаад хэл лицей

544

17

47 сургууль

541

18

МЭХС

540

19

76

540

20

26

537

21

Ирээдүй ЦС - 1 ахлах

535

start=-48 , cViewSize=50 , cPageCount=1

2 сэтгэгдэл:

null
Зочин

хэрэгтэй мэдээлэл байна баярлалаа

Зочин

лорлрлор

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)