Бодит чадвар : багш нарын заавал судлах ном

багш нарын заавал судлах ном

БМД ИНСТИТУТ БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН

2013 оны 1 дүгээр сарын 05. Дугаар02/02 Улаанбаатар хот

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Багш бэлтгэх, тэдний мэргэшлийг дээшлүүлэх талаар төрөөс баримталж буй бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 2.2.3, 2.2.5, 2.3.1, "Багшийнхөгжлийнтанхим"ажиллуулах зөвлөмж батлах тухай БСШУ-ны сайдын 2008 оны 114 тоот тушаалыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. ЕБС-ийн багшийн хөгжлийн танхимд зайлшгүй байх ном, хэвлэлийн

жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

2.Ерөнхий боловсролын сургуулийн "Багшийн хөгжлийн танхим"-д байх ном, хэвлэл авахад шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвтөө тусгаж, санхүүжүүлж байхыг ЕБС-ийн захирлуудад, энэ танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багш нарт ажлын байрандаа хөгжих таатай орчин бүрдүүлэхийг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар, нийслэлийн дүүргийн хэлтсийн дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

БМД ИНСТИТУТИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН

ЗАХИРАЛ ЗАХИРАЛ

Г.СҮГЛЭГМАА Н.БЭГЗ

БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

2013 оны 1 дүгээр сарын 05. Дугаар 02/01 Улаанбаатар хот

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Багш бэлтгэх, тэдний мэргэшлийг дээшлүүлэх талаар төрөөс баримталж буй бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 2.2.3, 2.2.5, 2.3.1, "Багшийнхөгжлийнтанхим"ажиллуулах зөвлөмж батлах тухай БСШУ-ны сайдын 2008 оны 114 тоот тушаалыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. ЕБС-ийн багшийн хөгжлийн танхимд зайлшгүй байх ном, хэвлэлийн

жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

2.Ерөнхий боловсролын сургуулийн "Багшийн хөгжлийн танхим"-д байх ном, хэвлэл авахад шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвтөө тусгаж, санхүүжүүлж байхыг ЕБС-ийн захирлуудад, энэ танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багш нарт ажлын байрандаа хөгжих таатай орчин бүрдүүлэхийг нийслэлийн дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН

ЗАХИРАЛ ГАЗРЫН ДАРГА

Н.БЭГЗ Ц.ОТГОНБАГАНА

БМДИ, БХ-ийн захирал, НБГ-ын даргын 2013 оны

02/02/01 тоот хамтарсан тушаалын хавсралт

Нэг. Тогтмол хэвлэл

1. “Багш” сонин

2. “Боловсрол судлал” сэтгүүл

3. “Нээлттэй сургууль” сонин

Хоёр. Аргазүй, зөвлөмж

1. Адел Фабер (2009) Хүүхдээ өөрөө ярьтал нь хэрхэн сонсож, өөрийг тань сонстол яаж ярих вэ?

2. Азжаргал. Х. (2012) Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх асуудалд

3. Англи хэл заах арга зүй

4. Бага, суурь дүйцсэн хөтөлбөрийн модулиуд

5. Багшийн гарын авлага I.II.III

6. Багшийн хөгжил, ур чадварыг үнэлэх арга зүй

7. Батдэлгэр.Ж. (2003) Сургуулийн өмнөх боловсролын стандартын зөвлөмж

8. Батчулуун .С. (2001) Сургуулийн газарзүйн онол аргазүй

9. Бие бялдрын хүмүүжлийн онол аргазүй

10. Биеийн тамир спорт онол арга зүй

11. БСХХ (1999) Сургалтын аргазүй

12. Волейболын спортын заах аргазүй

13. Гадаад хэл заах арга зүй

14. Гимнастик заах арга СД- бичлэгтэй

15. Даваадорж.Ч. (2009) Математикийн олимпиадын бодлого бодох зөвлөмж

16. Дамбажав И. (2010) Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь бичиг. УБ

17. Дулмаа. Л. (2012) Монтессорийн заах арга

18. Жантэн Каяа (2009) Багшид өгөх зөвлөгөө

19. Зургаан настай хүүхдийн хөгжил төлөвшил

20. Лонжид. Ц. (2012) Хүүхдээ хүн болгох ухаан

21. Лхагвасүрэн. Г (2002) Спортын дасгалжуулалтын онол

22. Мария Монтессори (2009) Хүмүүжил бол хүнийг хайрлах ухаан

23. Масару Ибука (2012) Харин Гурван нас хүрэхэд оройтоно

24. Махмут Ачыл (2009) Сурган хүмүүжүүлэгчийн биеийн хэл

25. МННХ (2002) Хамтран суралцахуй

26. Мэргэжлийн багш нарын гарын авлагууд

27. Нарантуяа. Ш. (2010) Яавал ухаантай хүүхэдтэй болох вэ?

28. Насанбаяр. Б. (2011) Муухай хүүхэд гэж бүү хэлээрэй

29. Орчин үеийн хүүхдийн сэтгэлгээний онцлог, сургалт явуулах арга зүй

30. Сургалтын гарын авлага, тараах материал бэлдэх арга зүй

31. СХУ, заах аргын чиглэлийн шинэлэг аргууд

32. Хүрэлтогоо. Х. (2008) Химийн шалгалтын 500 сорил тест

33. Цалцман. Ц.Г. (2011) Хүүхдэд өөртөө итгэх итгэлийг хайрын хэлээр төлөвшүүлэх нь

34. Цахим хичээл бэлдэх арга зүй (ном, бичлэг, cd)

35. Цэндсүрэн Ө. (2011) Амжилттай багшлахуй. УБ.

36. Цэрэндорж. Г.(1999) Дунд сургуульд биеийн тамир заах арга зүй

37. Цээнямбуу. (2009) Бичих аргазүйн зөвлөмж

38. Эрдэнэчимэг. С. (2010) Нэгж хөтөлбөр хэрхэн боловсруулах вэ?

39. Эрдэнэчимэг.Б.Чулуунцэцэг.О (2008) Математик хэл харилцаа

40. (1999) СӨБ насны хүүхдийн сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

41. (2000) Орчин үеийн сургалтын талаар багшид өгүүлэх нь

42. (2001) Түүх, нийгмийн ухааны боловсрол

43. (1998) Ерөнхий химид сургах шинэ технологи

44. (2007) Нийгмийн ажлын ёсзүй

45. (2008) Хэл засал

46. (2012) ЕБ-ын 12 жилийн сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, зөвлөмж (бүх анги)

Гурав. Боловсрол судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухаан

1. Алтангэрэл. Д. Боловсрол судлалын эмхтгэлүүд

2. Балхаажав. Ц. Философийн үндэслэл 4.

3. Банзрагчмаа. Д (2008) Боловсролын монтессори арга зүй

4. Батаа. Б. (2008) Оюуны хөгжил

5. Батдэлгэр. Ж, Оросоо. О. (2004) Бага насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог

6. Батхуяг. С(2012) Амжилттай сургалцах арга зам

7. Батхуяг. С, Ичинхорлоо. Ш, Энхтүвшин. С .(2006) Сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндэс

8. Бойков. Д.И. (2005) Общение детей

9. Боловсрол судлалын эмхтгэлүүд/ орос, монгол хэл дээр/

10. Боловсрол гэр бүлээс эхэлдэг

11. Бэгз Н. (2008) Боловсролын хөгжлийн онол, аргазүйн асуудлууд.

12. Бэгз Н. (2011) Монголын боловсрол судлалын шинэ парадигм.

13. Дааданхүү. Л. Хөвгүүд, охидыг төлөвшүүлэх арга зүйн зөвлөмж

14. Даваа. Ж. (2012) Сурган хүмүүжүүлэх зүй

15. Дон Кампбелл Хүүхдэд хөгжим сонсгож хөгжүүлэн хүмүүжүүлэх нь

16. Ичинхорлоо. Ш (2012) Багшийнхөгжил

17. Ичинхорлоо. Ш (2012) Сурах арга барил

18. Ичинхорлоо.Ш (2012) Хүүхдийн хөгжил

19. Ичинхорлоо. Ш. (2012) Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргууд

20. Ичинхорлоо.Ш, Цэнд. С (1999) Сурган хүмүүжүүлэх зүйн ерөнхий үндэс

21. Нийслэлийн Боловсролын газар (2011) Багш танд хэрэгтэй зөвлөмж – 4

22. Нэргүй. Н. Сургалтын онолын тогтолцоон загвар

23. Ридлер. Б. Гэр бүл, эргэн тойрныхонтойгоо зөв харилцаж, хамтран ажиллах арга ухаан

24. Сарангэрэл.В. (2012) Монголчуудын заншил, соёлын үндэс

25. Сухомлинсхий. В.А.(1985) Багшид өгөх зуун зөвлөгөө

26. Сургах, сурах аргазүй

27. Түмэндэлгэр. Ч. Хүн болох багаасаа

28. Уранцэцэг. Л. Гэрийн хүмүүжлийн тухай бодлууд

29. Уртнасан. П. (2010) Биеийн тамирын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж

30. Үдэрпил. Ц. Монгол ардын тоглоомын сурган хүмүүжүүлэх үндэс

31. Хүмүүжлийн тухай харилцан яриа

32. Хүний хөгжлийн аргазүй

33. Цэрэндэжид. Р. (2005) Сургуулийн Өмнөх насны хүүхдийг хүмүүжүүлэхүй

34. Шакуров. Р.Х.Хүн болох багаасаа

35. Энхбат. Н. (2011) СӨБ болон БДБ-ын салбарын эрх зүйн бичиг баримтын эмхтгэл

36. Эрдэнэ-Очир. Г. Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн уламжлалаас

37. Эрдэнэ-Очир. Г. Хүнээр хүн хийх монгол ухааны сурвалж

38. (2005) Боловсролын Конценциуд

39. (2007) Тогтвортой хөгжлийн төлөөх боловсрол

Дөрөв. Сэтгэл судлал

1. Адем Дурмуш (2012) Бид хүүхдээ залуу нас ба амьдралд бэлдэж байна

2. Алан Крафорд. (2006) Сэтгэн бодохуйн сургалт ба сурахуй

3. Александр Свияш. (2007) Хүссэндээ хүрцгээе

4. Алтансувд. Л.(1999) СӨНХ –ийн сэтгэцийн хөгжлийн оношлогоо

5. Батсайхан. Б, Доржжав. Д, Жамц. Л нар(2009) Мэргэжлийн сэтгэл зүй

6. Дейл Карнеги (2009) Сэтгэл зовнихоо больж амар жимэр аж төрөх ур чадвар

7. Жамбалдорж. Н.(2008) Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгалууд

8. Жантэн Каяа (2012) Багшид өгөх зөвлөгөө

9. Исмаил Боз (2012) Анги удирдах урлаг

10. Крыско В.Г. Сэтгэл судлал

11. Левитин. К (1985) Хувь хүн бэлэн төрдөггүй

12. МННХ (2002) Сэтгэн бодохуйд сургах нь

13. Мөнгөнтуяа. Б. (2011) Бэрхшээл ба боломж

14. Мягмар. О. (2008) Сэтгэл судлал

15. Норман Винсент Пил (2009) Өдөр бүр өөдрөгөөр сэтгэх нь

16. Слоун. П. Латериал сэтгэлгээний IQ хөгжүүлэх нь

17. Санжжав. Д, Жамц. Л. (2007) Ерөнхий сэтгэл судлал

18. Санжжав. Д. Хүүхдийн нас зүй, сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал

19. Хакан Мэтан (2012) Би хүүхдээ ойлгохоо байлаа

20. Хүний хөгжлийн аргазүй

21. Цэен-Ойдов. Д. (2008) Боловсрол сургалт ой тогтоолт

Тав. Судалгааны арга зүй, тайлан

1. (2001) Чанартай боловсрол хөгжлийн баталгаа

2. (2008) Боловсролын шинэчлэлийн онол аргазүйн асуудлууд

3. (2006) ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн ажлын ачаалал үнэлгээ

4. Анги удирдсан багшид байх судалгааны арга зүй

5. Баатар. Ж, Жадамбаа.Н Бага ангийн багшийн гарын авлага

6. БСШУЯ. (2002) Улсын шалгалтын менежмент

7. Жадамба. Б, Чимэдлхам.Ц Судалгааны арга зүй

8. Ичинхорлоо. Ш. (2012) Судалгааны аргазүй

9. Лодой.Г. Багшийн судалгааны арга Империк судалгаа

10. Монголын боловсролыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө

11. Нарантуяа. Д. (2012) Чанарын аргын судалгаа

12. Судалгаа шинжилгээ, мониторинг хийх арга зүй

13. Сурагчдын судалгааны арга зүй

14. Сургуулийн орчинд тохиолдож байгаа хүүхдийн бие махбодийн шийтгэл. Их Британий хүүхдийг ивээх сан ХИС/ИБ/, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /JICA/

15. Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр (2002-2010)

16. Эрдэнэчулуун. Д. Хүүхдийг судлах арга зүй

Зургаа. Үнэлгээний арга зүй

1. (2005) Бага боловсролын сурлагын амжилтын үнэлгээ

2. (2007) Суурь боловсролын сурлагын амжилтын үнэлгээ

3. БСШУЯ (2006) Цогц чадамж үнэлэх арга зүй

4. БСШУЯ (2007) Сургуулийн хүүхдэд ээлтэй байдлыг үнэлэх асуулга

5. БСШУЯ Зургаан настай хүүхдийг үнэлж дүгнэх

6. БХ (2005) Суралцагчийн сурлагын үнэлгээ /шилдэг илтгэлүүд

7. БХАН Хичээлийг төлөвлөх, үнэлэх

8. БШДТ (2011) Суралцагчдын сурлагын амжилтыг үнэлэх аргазүй

9. Гэндэнсүрэн. О. Сурагчдын мэдлэгийг шалгах үнэлгээний даалгаврууд

10. Наранцэцэг.Ц, Алтансувд. Л, Монголхатан.Г. (2009) Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх арга зүй

11. МУБИС (2004) Сургалтын үнэлгээний олон хувилбарууд

12. Санжаабадам С.(2011) Боловсролын чанарын үнэлгээ. Улаанбаатар хот

13. Сурлагын амжилт үнэлэх

14. Түмэнжаргал Л. (2001) Сурагчдыг үнэлж дүгнэх

15. Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам

16. Чимэдлхам. Ц. (2006) Цогц чадамжийг үнэлэх аргазүй

------о О о----

start=-46 , cViewSize=50 , cPageCount=1

4 сэтгэгдэл:

null
Bagsh nar (зочин)

Ene nomnuudiin jagsaalt neg l bishee, Duugui ungurch ogt bolohgui baina. MUIS iin bagsh nariin buteeluudees ogt oruulaagui baina. MUIS iin erdemtediin buteelguigeer NOMIIN SAN yaduuhan shuu dee. Shine darga nar neree hairlaarai.

Bagsh nar (зочин)

Ene nomnuudiin jagsaalt neg l bishee, Duugui ungurch ogt bolohgui baina. MUIS iin bagsh nariin buteeluudees ogt oruulaagui baina. MUIS iin erdemtediin buteelguigeer NOMIIN SAN yaduuhan shuu dee. Shine darga nar neree hairlaarai.

хэн ч биш (зочин)

gendensuren gdg hun ym hiideg ym uu bi lav ym hiidegguig ni sain medeh ym bna bagsh naraas belen ym avaad l suuj bdag ym bna lee sh de terneesee l copydood ym gargachihsan ym bish uu

henbe (зочин)

mmmmmmmmmmmmm

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)